Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Arbejdsmetode - Bio psyko social menneskesyn

Dokumentation og SMART mål
Når man indskrives på botilbud i PS Contact, er dokumentation og effektmåling en aktiv del af PS Contacts hverdag, da det er med til at understøtte og tilpasse kvaliteten af indsatsen. Vi bruger Danjournal som dokumentationsværktøj. I samarbejde med borgeren arbejder vi med SMART mål, som vil blive udarbejdet med afsæt i den socialfaglige handleplan jf. servicelovens § 141 eller bestilling.

KRAP-metoden
Vi arbejder med metoder inden for KRAP (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende praksis), som tilpasses den enkeltes behov. Vi vil som start afklare aktuelle støttebehov samt lave en grundig kortlægning af udfordringer, ressourcer og motivation med henblik på at kunne tilrettelægge den pædagogiske tilgang. Vi anvender kongruens pædagogiske metoder for at nedbringe uhensigtsmæssige impulser, og dermed ændre uhensigtsmæssig adfærd. Vores faste personale er alle uddannede i at bruge KRAP.

Det bio-psyko-sociale perspektiv

Hos PS Contact arbejder vi overordnet ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Det tager afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i en helhed. Dette ud fra forståelsen af, at det biologiske-, det psykologiske- og det sociale aspekt har indvirkning på hinanden.

Den sundhedspædagogiske tilgang, som ligger til grund for vores arbejde, har til formål at skabe kompetente borgere, der på egne præmisser og med professionel støtte, kan opbygge ressourcer og evner til at leve et så sundt og godt liv som muligt.

 

Biologisk Socialt Psykologisk

Vi er meget bevidste om de neurofysiologiske fordele ved tilpasset fysisk aktivitet, som bl.a. sænker risikoen for livsstilsrelaterede sygdomme, samtidig med, at det giver øget trivsel, nedsætter risikoen for depression og stress, forbedrer søvnen samt påvirker humøret i en positiv retning.

For alle målgrupperne er vi undersøgende på at afprøve forskellige former for fysisk aktivitet tilpasset målgruppens ressourcer og fysiske funktionsniveau i samarbejde med vores fagligt uddannede personale.

Vi arbejder tæt sammen med beboeren og egen læge i forhold til den enkeltes sundhedsmæssige værdier. Vi opstiller desuden individuelle rammer i forhold til mindsteværdier for at forebygge indlæggelse.

I PS Contact ønsker vi at skabe en god spise- og madkultur på bostederne og hos de borgere, vi arbejder med. Vi forsøger i spisesituationer at skabe et rum, hvor der er tid til nærvær. Blandt andet ved at dække bord og servere maden i fade og skåle, så måltidet fremstår indbydende.

Vi arbejder med low arousal tilgang og integrerer sansestimulering som en metode til low arousal. Det er en integreret del af dagligdagen, gennem blandt andet grøntsagsdyrkning, samvær med dyr (kaniner og heste) samt den omkringliggende natur. Ligeledes gør vi brug af kreaværksted. Vi arbejder desuden med NADA akupunktur samt forskellige former for massage, yoga og meditation. Alle vores faste medarbejdere er eller vil blive uddannet i NADA akupunktur.

I relation til misbrug (som hos PS Contact indbefatter stoffer, alkohol, medicin og ludomani), har vi som udgangspunkt ikke nultolerance. Vi arbejder derimod på, at beboerne selv deltager aktivt i at sænke/afgrænse deres misbrugsproblematik.

Den psykiske sundhed spiller en afgørende rolle i vores arbejde. Hos PS Contact forstår vi psykisk sundhed som mestringsevne, handlekompetence, selvværd og selvtillid. At hjælpe borgerne til at kunne mestre og handle kompetent i forhold til egen sundhed og trivsel er helt centralt i hverdagen.

Den sundhedspædagogiske tilgang indebærer, at borgerne inddrages og deltager aktivt i deres egen sundhed.

Den sundhedspædagogiske tilgang har nedenstående værdimæssige udgangspunkt
Alle mennesker:

  • Kender sig selv bedst
  • Handler i overensstemmelse med det, de opfatter som deres egen virkelighed
  • Har både fysiske og psykiske behov, som skal dækkes
  • Prioriterer forskelligt og ud fra egne mål
  • Bør mødes der hvor de er og anerkendes for det, de kan
  • Skal mødes med respekt og anerkendelse i forhold til at nå deres egne definerede mål

Dette er udgangspunktet for vores forståelse af og møde med de borgere, som vi arbejder med. Vores tilgang er neuropædagogisk, hvor vi har særligt fokus på betydning af rammer og tilpasning af krav. Her vil vores vægtning af low arousal have stor betydning for vores arbejde med borgerne.

Vi arbejder med borgerens motivation til positiv udvikling ved at give dem øget kontrol over egen situation i det tempo, som passer til borgeren.

Hos os i PS Contact er relation en af vores tre bærende værdier. Vi søger altid at tage udgangspunkt i at skabe den gode relation. Vi ved, at dette kræver tillid i samarbejdsrelationer, og at tillid netop opstår i gode, langvarige og tætte relationer. Den værdi, der vokser ud af gode relationer og en støttende kontekst, benævnes ofte "social kapital".

"Social kapitel" i PS Contact betyder netværk, normer, tillid, værdier, tilhørsforhold, fællesskabsfølelse og engagement. Det er vores opgave at skabe de rammer, som giver den enkelte ro til at udvikle sig og en følelse af "at være hjemme" på en behagelig måde. Vi gør os umage med at finde den optimale bo-løsning til hver beboer, så de fysiske rammer og de sociale relationer understøtter den enkeltes ønsker og mulighed for at finde glæde og lyst til livet. Dette vil også være en stor del af at arbejde på at mindske alarmberedskabet hos den enkelte, således at der åbnes op for muligheden for at tillære sig nye mere hensigtsmæssige mestringsstrategier.

Vi er opsøgende på at skabe mindre sociale fællesskaber uden for bostedet med omdrejningspunkt i beboernes interesser. Vi gør også brug af vores værksteder for psykisk sårbare, hvor vi har rammerne til at skabe positive, sociale fællesskaber omkring et fælles tredje.

Gennem borgernes tilhørsforhold til uddannelse eller beskæftigelse, arbejder vi også på det sociale aspekt og på, at vi sammen med borgeren arbejder henimod, at han eller hun skal få så meningsfuld og givende en tilværelse, som det er muligt. De steder, hvor vi sammen med borgeren kan se, at de sociale fællesskaber er styrkende for borgerens positive udvikling, vil vi lægge særligt fokus.

 

Kontakt

Hovedkontor
Ps Contact ApS
Teknikvej 6
4532 Gislinge

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS