Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Under Servicelovens §103

Øvejens Beskæftigelse, under PS Contact, er en meningsfuld beskæftigelse til voksne.

Beskæftigelsen råder over to forskellige matrikler. Den ene er et mindre værksted, beliggende centralt i Gislinge i gå afstand fra stationen. Værkstedet danner rammer for i alt 7 borgere i beskæftigelse. Den anden adresse er beliggende i naturskønne omgivelser nær Lammefjordskanalen, på en stor hestepension med tilhørende 17 tønder land, med plads til 15 borgere

Vi ønsker at hjælpe borgeren til at få eller generhverve en arbejdsidentitet gennem et meningsfyldt arbejde. Med et meningsfyldt arbejde menes, et arbejde der for borgeren giver mening ud fra de kompetencer og ressourcer, borgeren har.

Vi arbejder for, at borgeren opnår en større social integration i gruppesammenhæng.

Vi hjælper ligeledes borgeren til ændringer af uhensigtsmæssige adfærds- og reaktionsmønstre.

Vi skaber en struktureret hverdag for borgerne ved at:

 • Holde et dagligt morgenmøde, hvor dagen som helhed planlægges og arbejdsopgaver fordeles individuelt.
 • Hver borger har overordnet fået tildelt et arbejdsområde, som de i samarbejde med personalet har ansvaret for.
 • Vi holder faste pauser og frokost.
beskyttet beskæftigelse (Gård)

 

Pladser

100%
0%

 • Vi udvider løbende vores team i takt med efterspørgslen, så vi altid er i stand til at tage nye opgaver ind

Takster

Grundtakst fra:
4.897,61 kr. (Svarende til 1 x 3,5 timer)

Kontaktperson

Niels Gandløse-Olesen

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk

Adresse

Øvejen 8
4532 Gislinge

 

Informationer

Vores målgruppe er meget bred. Vi henvender os til voksne der gennem deres opvækst har haft sociale og psykiske udfordringer. Ligeledes voksne der på et senere tidspunkt i livet har mødt udfordringer, der gør, at de ikke er i stand til at møde op på en normal arbejdsplads eller varetage normale arbejdsfunktioner. Vores borgere har bl.a. følgende udfordringer i dagligdagen:

 • Medfødt hjerneskade
 • Erhvervet hjerneskade
 • Angst
 • Depression
 • Personlighedsforstyrrelser
 • ADHD
 • Borderline
 • Skizofreni
 • Begyndende demens
 • Lettere fysiske handicaps
 • Autismespektrumforstyrrelser

Vi tilbyder også praktikpladser som led i en STU-uddannelse.

Man er altid velkommen til at kontakte os, samt at komme og besøge os, for at finde ud af om Øvejen 8 er et sted for netop dig.

Beskyttet Beskæftigelse under SEL §103, er vores primære aktivitet på øvejens Beskyttede Beskæftigelse og på Værkstedet. Herudover tilbyder vi begge steder enkelte pladser for personer i STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), samt tilbud til personer i ressourceforløb som har brug for et særligt tilrettelagt forløb indenfor LAB §91, fx i forhold til optræning og afklaring af arbejdsevne.

Vores formål er at give den enkelte borger et indhold og en tilpasset hverdag at stå op til. At vedligeholde samt udvikle arbejdsmæssige færdigheder borgeren besidder i et beskyttet miljø, hvor der tages hensyn til den enkeltes behov, kundskaber samt udvikle sociale kompetencer i form at små grupper, hvor der tages hensyn til den enkeltes interesser. I fællesskab ønsker vi at udvikle borgeren i en positiv og selvstændig retning samt arbejde hen imod, at borgeren bliver så arbejdsdygtig som mulig.

Vi hjælper borgerne gennem relationsarbejde. Borgerne ved, at de kan stole på personalet og ved hvem, de kan gå til med spørgsmål. Vi støtter og guider borgerne både verbalt og praktisk og bruger anerkendende og positiv tilgang til borgerne.

Personalet informerer dagligt hinanden om iagttagelser, der kan have betydning for den enkeltes borgers dag.

Det bio-psyko-sociale perspektiv

I PS Contact arbejder vi overordnet ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Det tager afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i en helhed. Dette ud fra forståelsen af, at det biologiske-, det psykologiske- og det sociale aspekt har indvirkning på hinanden.

Du kan læse mere om den bio-psyko-sociale tilgang i fanen med Metode

KRAP og SMART mål

Samarbejdet med beboeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at beboeren selv deltager og er tryg i samarbejdet med deres kontaktperson omkring de udviklingspunkter, som de er indskrevet med.

Vi bruger redskaber fra KRAP (Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og SMART-måls-metoden til at inddrage beboerne i egne udviklingsplaner.

Struktur og individuel tilgang

I vores huse er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der meget med struktur. Med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til beboerne er individuel. Det vil sige, at vi i samarbejde med beboeren og sagsbehandleren fra den pågældendes hjemkommune sammensætter den overordnede ramme for støtten til den enkelte beboer.

Vi er opsøgende på beboernes historie, i forhold til at forstå reaktioner og mestringsstrategier hos den enkelte. Dette, mener vi, giver det bedste grundlag for at kunne yde den rette omsorg og styrke beboerens ressourcer og kompensationsmuligheder.

I PS Contact arbejder vi gennem et fælles tredje, hvor beboeren mødes i noget, vedkommende er motiveret for og optaget af. Hos os er det vigtigt, at beboerne har noget i deres dagligdag uden for bostedets rammer, som kan være understøttende i processen med at blive aktive i livet igen og indgå i bæredygtige relationer.

Vi arbejder tæt sammen med andre faggrupper, der er tilknyttet borgeren. Vi fungerer som tovholder for hver enkelt og forsøger at lave et solidt tværfagligt forløb i de sager, hvor der er flere involverede parter. Det kan f.eks. være voksenafdeling, socialcenter, jobcenter, misbrugscenter, kriminalforsorgen, børn- og familieafdelinger m.m.

PS Contacts arbejder målrettet ud fra indsatsmå og bestillingen. PS Contact er i tæt dialog med sagsbehandler om borgerens udvikling eller tilstødende funktioner.

Vi er fleksible og tager udgangspunkt i at få skemaet til at passe til borgeren og ikke omvendt.

Der udfærdiges løbende statusskrivelse til sagsbehandler. Borgeren medinddrages i udarbejdelsen af statussen, hvor der er mulighed for at borgeren kan komme med sine kommentarer hertil samt være aktiv aktør i eget liv.

Der er mange daglige gøremål med at passe dyrene; heste, katte, høns, kaniner, geder, et æsel og gæssene samt vedligeholde ejendommen og omgivelserne. Dyrene skal passes og plejes og der skal dagligt køres vand og foder til dyrene på foldene. Ridehus og ridebane skal harves og vandes, der skal repareres og males. Der skal slås græs, buskryddes og hugges brænde.

Derudover er der plads til at have projekter og grupper, der tilpasses de enkelte borgeres interesse og formåen.

Der bliver f.eks. produceret borde- og bænkesæt, restaureret skurvogn, repareret maskiner, skovarbejde, produceret trælegetøj, malerarbejde, lavet nye folde, lavet "hyggehøj" med stensætning til pauserne, bålplads samt foderhuse til dyrene. Der er ligeledes mulighed for at udfolde sin kreativitet ved at hækle, strikke samt udfolde sin kreativitet på et lærred.

Medarbejdere er sammensat af en bred faggruppe, erfaringer og aldersspredning, som gør det muligt at finde et godt match mellem borger og kontaktpersonen.

Medarbejder gruppen i vores udekørende teams har baggrund og uddannelse, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske retninger. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig og erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte og møde beboeren der, hvor vedkommende er.

Medarbejdernes kompetencer

Hos PS Contact uddanner vi alle vores faste medarbejdere i KRAP-metoden henover et 8/10-dages kursusforløb hos ekstern leverandør. Derudover har vi en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde med beboerne. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

Grundtakst fra: Pris per md.
1 dag (Svarende til 1 x 3,5 timer) om ugen4.897,61
2 dage (Svarende til 2 x 3,5 timer) om ugen9.251,05
3 dage (Svarende til 3 x 3,5 timer) om ugen12.516,13
4 dage (Svarende til 4 x 3,5 timer) om ugen16.325,39
5 dage (Svarende til 5 x 3,5 timer) om ugen20.406,73

 

Testimonials fra dejlige borgere på Øvejen

Med tilladelse fra vores borgere har vi lavet 3 testimonials om, hvordan daglidagen på Øvejens Beskyttet Beskæftigelse har ændret deres liv eller hverdag

Salli

Salli elsker arbejdet med dyrene. Specielt Mogens og Berta har vundet hendes hjerte. Salli siger; "Hvis jeg har en dårlig dag, går jeg til Mogens og Berta, så er jeg glad når jeg kører hjem."

Stine

Stine elsker at være sammen med hestene. Det bedste, Stine ved, er en god galop på marken. Hestene er gode til at hjælpe Stine ud af døren om morgenen og vende en dårlig dag til en god.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS