Akut & døgntelefon
Kontakt informationer

Find kontakt informationer for vores aktiviteter.

Hovedkontor

Telefon: +45 5337 5514
E-mail: info@pscontact.dk
Mandag-torsdag:
Fredag:
08.00 - 13.00
08.00 - 12.00

Mere om PS Contact

Visitation

Telefon: +45 6146 5514
E-mail: visitation@pscontact.dk
Mandag-onsdag:
Torsdag:
Fredag:
08.00 - 12.00
11.00 - 15.00
08.00 - 12.00


Botilbud Adelers Allé

Telefon: +45 4236 6489
E-mail: mvik@pscontact.dk
Mere om botilbud Adelers Allé

Autismecenter SAABY

Telefon: +45 2325 6660
E-mail: patrick@pscontact.dk
Mere om Autismecenter SAABY

Botilbud SAABY

Telefon: +45 2485 0033
E-mail: julia@pscontact.dk
Mere om botilbud SAABY

Botilbud FRISA

Telefon: +45 4236 4299
E-mail: michael.v@pscontact.dk
Mere om botilbud FRISA

Botilbud Horsensvej

Telefon: +45 2459 5020
E-mail: maru@pscontact.dk
Mere om botilbud Horsensvej


Beskyttet Beskæftigelse (Gård)

Telefon: +45 5118 7714
E-mail: niels@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Beskyttet Beskæftigelse (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Beskyttet Beskæftigelse

Børn- unge og familie

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om børn- unge og familie

Udekørende Team

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Udekørende Team

Mentorgruppen

Telefon: +45 4236 6590
E-mail: leo@pscontact.dk
Mere om Mentorgruppen

Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Telefon: +45 2212 5514
E-mail: pia@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Jylland)

Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om Særligt tilrettelagt forløb (Sjælland)

STU (Værksted)

Telefon: +45 2497 7980
E-mail: maj@pscontact.dk
Mere om STU (Værksted)

Botilbud Autismecenter SAABY

Under Servicelovens §107

Autismecenter SAABY er beliggende i Svinninge uden for Holbæk på Vestsjælland og består af fire parcelhuse på en stille villavej. Svinninge er en lille hyggelig by, hvor handlemuligheder og offentlig transport ligger i gåafstand. Der er plads til henholdsvis 3 eller 4 beboere i husene.

Målgruppen på Autismecenter SAABY er beboere med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelserne. Aldersgruppen er 18-65 år.

På Autismecenter SAABY har vi et hus med nattevagt og tre huse uden nattevagt.

De ressourcer, som beboeren allerede besidder, ønsker vi på Autismecenter SAABY at finde og styrke for derigennem at understøtte deres selvstændighed og mulighed for at kunne agere og tage mest muligt ansvar i eget liv. På Autismecenter SAABY hjælper vi beboeren med afklaring af fremtidigt støttebehov, og vi bistår ved diagnostisk udredning.


Anmodning om målgruppevurdering/visitation skal sendes til visitation@pscontact.dk samt at al dokumentation i form af VUM samlet faglig vurdering og mulige sundhedsoplysninger med fordel kan vedlægges anmodningen.
Mere om vores Visitationsprocedure


 

Pladser

13/14
1/14

  • Der er 1 ledig plads på tilbuddet på nuværende tidspunkt.

Takster

Grundtakst fra 2.085,69 kr. pr døgn

Kontaktperson

Patrick Tegner Molin

Telefon: +45 2325 6660 Hverdage ml. 8-16
E-mail: patrick@pscontact.dk
Visitation: visitation@pscontact.dk

Adresse

Erantisvej 7, 16, 18, 22
4520 Svinninge

 

Informationer

Målgruppen på Autismecenter SAABY er beboere med diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelserne. Aldersgruppen er 18-65 år.

I PS Contact indskriver vi beboere efter en grundig vurdering af deres funktionsniveau. Vi arbejder på tværs af diagnoser og har altid den enkelte i centrum. Når vi laver målgruppevurdering, ser vi beboersammensætning som helhed.

Målgruppen er ikke beboere med misbrugsproblematikker.

Autismecenteret er beliggende i Svinninge og består af 4 parcelhuse på en stille villavej. Der er plads til henholdsvis 3-4 borgere i husene.

Husene indeholder fællesrum og køkken. Hvert hus består af 4 værelser med fælles bad og toilet. Der er en dejlig have som ligger ugeneret og med tilhørende terrasse.

I PS Contact vægter vi, at alle vores botilbud bærer præg af et hjemligt miljø. Vores fællesrum indeholder pæne og funktionelle genbrugsmøbler. Herigennem ønsker vi at bidrage bevidst til bæredygtighed både ift. klima og til miljø. Ved at vi går foran som eksempel, ønsker vi at inspirere vores beboere til økonomisk- og miljømæssig ansvarlighed og bæredygtighed.

Når man indskrives på Autismecenter SAABY, vil der, med udgangspunkt i §141 handleplanen fra sagsbehandleren, blive lavet en individuel vurdering af, hvilken form for beskæftigelse samt hvilket omfang, der lige netop passer til den enkeltes interesser og ressourcer.

I PS Contact tror vi på, at det at have noget meningsfuldt at stå op til er et vigtigt element i at understøtte en sund udvikling. For os er det vigtigt, at beboerne har noget i deres dagligdag uden for bostedets rammer, som kan være understøttende i processen med at blive aktive i livet igen og indgå i bæredygtige relationer. Nogle vil allerede i indskrivningen blive tilknyttet vores interne beskæftigelse eller STU, andre vil bibeholde noget allerede eksisterende, mens andre vil skulle have ro til at lande og dermed afvente opstart i en beskæftigelse.

Vi vil altid bestræbe os på at finde det bedst egnede tilbud til den enkelte beboer. Det betyder, at vi også afsøger muligheder, som er uden for PS Contacts egne tilbud.

Du kan læse mere om vores egne tilbud under Beskyttet Beskæftigelse (indsæt link på Beskyttet Beskæftigelse og slet parantesen her)

Vi arbejder på at integrere vores beboere i nærområdet i form af sociale aktiviteter samt evt. uddannelse på de institutioner, der ligger i området. Vi vil desuden gøre brug af de offentligt tilgængelige muligheder, der kunne have relevans for den enkelte beboer; fx i det lokale foreningsliv.

Alle tiltag etableres i overensstemmelse med beboernes egne ønsker, behov og interesser. Vi tror på, at positiv udvikling sker, når de rette rammer er tilgængelige, og når motivationen for udvikling er tilstede hos beboeren.

Det bio-psyko-sociale perspektiv

I PS Contact arbejder vi overordnet ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv. Det tager afsæt i det sundhedspædagogiske menneskesyn, hvor trivsel og sundhed opstår og udvikles i en helhed. Dette ud fra forståelsen af, at det biologiske-, det psykologiske- og det sociale aspekt har indvirkning på hinanden.

Du kan læse mere om den bio-psyko-sociale tilgang i fanen med Arbejdsmetode

KRAP og SMART mål

Samarbejdet med beboeren er grundstenen for det videre forløb. Det er vigtigt, at beboeren selv deltager og er tryg i samarbejdet med deres kontaktperson omkring de udviklingspunkter, som de er indskrevet med.

Vi bruger redskaber fra KRAP (Kognitiv ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik) og SMART-måls-metoden til at inddrage beboerne i egne udviklingsplaner.

Struktur og individuel tilgang

I vores huse er der ikke mange regler - til gengæld arbejdes der meget med struktur. Med struktur frigives der energi til at kunne overskue andre ting. Struktur gør, at der er styr på rammerne, hvilket giver ro til udvikling.

Vores tilgang til beboerne er individuel. Det vil sige, at vi i samarbejde med beboeren og sagsbehandleren fra den pågældendes hjemkommune sammensætter den overordnede ramme for støtten til den enkelte beboer.

Vi er opsøgende på beboernes historie, i forhold til at forstå reaktioner og mestringsstrategier hos den enkelte. Dette, mener vi, giver det bedste grundlag for at kunne yde den rette omsorg og styrke beboerens ressourcer og kompensationsmuligheder.

I PS Contact arbejder vi gennem et fælles tredje, hvor beboeren mødes i noget, vedkommende er motiveret for og optaget af. Hos os er det vigtigt, at beboerne har noget i deres dagligdag uden for bostedets rammer, som kan være understøttende i processen med at blive aktive i livet igen og indgå i bæredygtige relationer.

Som beboer på Autismecenter SAABY anser vi det som en vigtig del af udviklingen, at beboeren har mulighed for at indtage regelmæssige måltider hver dag.

Beboerne inddrages i valg af menu og indhold i madplaner for hvert hus, ligesom beboerne bliver inddraget i at lave indkøbslister og i tilberedning af maden. Det vil være individuelt, om beboeren er med i hele eller kun dele af tilberedningen af måltidet. Dette bliver tilpasset ud fra den enkeltes fokuspunkter i forhold til de indsatsmål, der er for beboeren i handleplanen i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse).

Kost og økonomi

Når en beboer flytter ind på Autismecenter SAABY, indgår beboeren som udgangspunkt i et fælles kostbudget for det hus, man bor i. Her har beboeren mulighed for én dag om ugen at bestemme, hvad der skal på menuen.

Kosten er en økonomisk post, der ofte bliver glemt, når det i forvejen er svært for beboeren at få økonomien til at fungere. Dette kan medføre, at der kan opstå en udfordring med at få pengene til at række til kost sidst på måneden. Derfor lægger vi vægt på at opøve og træne gode vaner i forhold til at få handlet ind og lavet mad. Dette gør vi, fordi kosten har en stor betydning for menneskers overordnede sundhed. Vi vægter en sund og varieret kost med inspiration fra Sundhedsstyrelsens Kostrådscirkel (2022), ligesom vi også arbejder på at opøve gode økonomiske vaner ved brug af fx tilbudsaviser.

Hvis en beboer har brug for mere skærmede rammer i forhold til spisesituationen, er der forskellige muligheder for at imødekomme dette.

Der er også mulighed for, at en beboer selv helt eller delvist står for egen kost. Så skal beboeren selv, med eller uden støtte, handle ind og lave mad for eget budget.

Personalegruppen på Autismecenter SAABY har baggrund og uddannelse, der tager udgangspunkt i de sundhedsfaglige og pædagogiske retninger. Der er også ansat medarbejdere med anden faglig og erfaringsmæssig baggrund, hvilket gør, at det er en bred medarbejdergruppe, der kan støtte og møde beboeren de'r, hvor vedkommende er.

På Autismecenter SAABY har vi et hus med nattevagt og tre huse uden nattevagt.

Personalets kompetencer

Hos PS Contact uddanner vi alle vores faste medarbejdere i KRAP-metoden henover et 8/10-dages kursusforløb hos ekstern leverandør. Derudover har vi en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling.

I PS Contact har vi løbende personale- og sagssupervision af vores medarbejdere. Vi vægter en blanding af ekstern og intern supervision, da vi har erfaring med, at kombinationen gør, at medarbejderne bliver mere trygge omkring arbejdsopgaven.

Med medarbejdernes løbende interne faglige sparring og supervision sørger vi for at skabe rammer, som understøtter, at de kan udvikle deres faglige kompetencer i deres daglige arbejde med beboerne. De eksterne specialister, som vi gør brug af, har solid erfaring inden for de målgrupper, vi arbejder med. Brugen af eksterne aktører sikrer, at udfordringerne kan belyses udefra, hvilket kan give nye vinkler ind i svære situationer.

På Autismecenter SAABY har vi tilknyttet autoriseret psykolog, Ph.d. Cathriona Cantio som ekstern supervisor. Cathriona har egen praksis, og hun er desuden forsker ved Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense samt ekstern lektor på Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Hos PS Contact bruger vi Danjournal som dokumentationsværktøj.

Vi udarbejder en skriftlig statusrapport til sagsbehandleren cirka hver 6. måned. Der udarbejdes endvidere en udviklingsplan, der som udgangspunkt tager afsæt i indsatsmålene for den enkelte borger ud fra §141 handleplanen.

KRAP og SMART-mål

Vi arbejder i det daglige med KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret & Anerkendende praksis), som benytter simple redskaber for at opstille klare og konkrete mål for den enkelte, samt for at finde frem til den enkeltes nærmeste ressourcer og interesseområde. Vi vil i samarbejde med beboeren arbejde med at identificere hvilke ressourcer, den enkelte besidder, samt hvilke mål, der er vigtige for beboeren at arbejde på først.

I arbejdet med at opstille mål sammen med beboeren, bruger vi SMART-måls metoden. Vi bruger forskellige skemaer inden for KRAP til at arbejde systematisk i forhold til identificering af mål og for at synliggøre udvikling. Vi arbejder sammen med borgeren med afsæt i den socialfaglige handleplan jf. servicelovens § 141 eller bestilling.

I forhold til opstilling af mål i vores dokumentationssystem, Danjournal, opdeles hvert mål i tilpassede delmål, for at bryde det endelige mål op i overskuelige størrelser.

Ugeskema

Derudover laver vi sammen med borgeren et ugeskema, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer. På den måde har borgeren medindflydelse på egen udvikling, og vi sikrer os, at der hele tiden er dialog mellem borgeren og dennes støtte/kontaktperson. Ydermere dokumenterer personalet dagligt omkring den enkelte borger i vores elektronisk journalsystem.

Personalets kompetencer

Vi har en ekstern konsulent, som underviser os i SMART-måls-opstilling. Vi har en stor opmærksomhed på opstilling af målbare mål med udgangspunkt i den kommunale handleplan og laver løbende evalueringer på borgernes udvikling og trivsel og på vores egen praksis.

I PS Contact har vi opbygget vores takststruktur ud fra en grundtakst for hvert botilbud, som dækker de basale behov inden for de forskellige punkter i VUM (Voksenudredningsmetoden) inden for målgruppens funktionsniveau. Herudover laves der en individuel vurdering ift. behov for yderligere støttebehov for den enkelte beboer. Beboeren vil således indskrives med en grundtakst samt eventuelt et antal individuelle timer. De individuelle timer vil løbende blive tilpasset i samarbejde med beboerens sagsbehandler.

På Autismecenter SAABY er grundtaksten inkl. egenbetaling:
Døgntakst fra 2.085,69 kr.

I grundtaksten er der pr. dag gennemsnitligt indeholdt:

  • 1:1 (SEL§83/85) timer = 2,04 timer
  • 1:gruppe (SEL§85) timer = 1,41 timer

Det er muligt at tilkøbe ydelser ud over indholdet i grundtaksten.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld PS Contact nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores aktiviteter

© 2005 - 2024 - PS Contact ApS